www. ldsportsbg.com

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. „Актив Лайф Консулт” ЕООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

I. Общи условия
• “www.ldsportsbg.com” е уебсайт за електронна търговия – за продажба на тренировки и дигитални продукти от името на „Актив Лайф Консулт” ЕООД.
• Публикуването на условия за продажба в този сайт, има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от „Актив Лайф Консулт” ЕООД.
• „Актив Лайф Консулт” ЕООД чрез “www.ldsportsbg.com” има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на поръчката на желаната стока. Отстъпка от цена на предлагана стока се извършва чрез поставяне на цената с включената отстъпка под цената без отстъпката, като последната е задраскана.
• Посочване от Клиент на неверни или сгрешени адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката/поръчката, се счита за съществена причина, за да не може да се изпълни поръчката от „Актив Лайф Консулт” ЕООД чрез www.ldsportsbg.com, като в този случай „Актив Лайф Консулт” ЕООД няма задължение да изпълни поръчката при горните обстоятелства.
• Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от „Актив Лайф Консулт” ЕООД чрез onlain.ldsportsbg.com на заявлението/поръчката за покупка, в случаите, когато заявлението/поръчката е попълнено правилно от Клиента.
• „Актив Лайф Консулт” ЕООД чрез “www.ldsportsbg.com” се задължава след получаване на заявление/поръчка от Клиента и потвърждение от „Актив Лайф Консулт” EООД за изпълнение на поръчката, да достави на Клиента в срок желаната стока или да информира Клиента за други обстоятелства, относно заявката му.
• „Актив Лайф Консулт” EООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес „online.inspiredfitstrong.com”.
• Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

II. Права и задължения на страните. Доставка. Връщане на платени суми при отказ от договора
1. „Актив Лайф Консулт” ЕООД се задължава:
• да потвърди наличността на поръчаните артикули, като потвърди или откаже поръчката в срок от 5 работни дни от получаването на заявление/поръчка за покупка;
• да достави поръчаните артикули в срок до 30 дни от потвърждението за изпълнение на поръчката, освен ако страните не са уговорили друго или информацията за доставка и плащане на заявената за покупка стока изрично указва по-дълъг срок за доставка;
• да предостави по ясен и очевиден начин в непосредствена близост до бутона, чрез който потребителят прави поръчката си, информацията по чл. 47, ал. 1, т. 1, 5, 15 и 16 от ЗЗП, както и всяка друга информация, изисквана по закон;

2. Клиентът се задължава:
• да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес при поръчка/заявка на конкретна стока, като същите се считат за съществени елементи за договора, в т.ч. за неговото изпълнение от всяка от страните по него.
• да плати цената на стоката според условията, описани в информацията и уговореното за доставка и плащане на стоки и продукти;
• да заплати разходите по доставката според условията, описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

3. Доставка
Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки. Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка. При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи за получаването ѝ. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението за покупка, но приема стоката на доставка и се намира на посочения от Клиента адрес в поръчката. В случай че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „Актив Лайф Консулт” EООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов 30 дневен срок за доставка от момента на потвърждението.

5. Връщането на платени суми
Връщането на суми за абонаменти, пакети и практики не се възстановява

За всички неуредени по-горе случаи се прилага ЗЗП.

III. Лични данни и бисквитки
• „Актив Лайф Консулт” EООД чрез “ www.ldsportsbg.com” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявка/поръчка, при регистрация в уеб сайта, при покупка и с оглед изпълнение на сключен договор. С оглед горното, молим да се запознаете с политиката за защита на лични данни на „Актив Лайф Консулт”.

• В случай, че Клиентът предостави изрично съгласие, „Актив Лайф Консулт” EООД чрез „online.ldspotrtsbg.com” ще има право до оттегляне на съгласието или до изтичането на срока, даден със съгласието, да използва получени лични данни и информация за маркетинг цели, в т.ч. за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления и др.

IV. Разкриване на информацията
„Актив Лайф Консулт” EООД чрез „www.ldsportsbg.com” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
• е получило изричното писмено съгласие на Клиента за това (до датата на оттегляне на съгласието или до изтичане на срока на съгласието); или
• „Актив Лайф Консулт” EООД има законово задължение да предостави такава информация

V. Отговорност
„Актив Лайф Консулт” EООД чрез “ www.ldsportsbg.com” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които „Актив Лайф Консулт” EООД чрез “www.ldsportsbg.com” не е предвидило и не е било длъжно да предвиди – включително, но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на „Актив Лайф Консулт” EООД.

VI. Подсъдност
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, ще бъдат разрешавани от компетентния съд съобразно българското законодателство.

VII. Използване на „бисквитки“

„Актив Лайф Консулт” EООД чрез сайта www.ldsportsbg.com ползвa „бисквитки“.

Ако не искате да разрешавате бисквитките изобщо или искате да използвате само определени бисквитки, моля разгледайте настройките на браузъра си. Можете да използвате настройките на браузъра си, за да оттеглите по всяко време дадено вече съгласие да използваме бисквитки, както и за да триете вече приети бисквитки. Менюто на раздел „Помощ“ на браузъра ви или уеб сайтът www.ldsportsbg.com съдържат подробна информация за процеса на отказ от бисквитки за различните браузъри.

Информацията, съветите и препоръките в този сайт ( www.ldsportsbg.com) са предназначени за лична употреба. Те не отменят по никакъв начин професионалния медицински съвет, диагноза или лечение. Информацията в сайта не е предназначена за самолечение и самодиагностика. Собственикът на сайта www.ldsportsbg.com не носи отговорност за публикуваните съвети, препоръки, програми, хранителни и тренировъчни режими и други материали. Ползвателите на сайта, не следва да прилагат съветите буквално, преди да се консултират с квалифициран здравен консултант или лекар.

Последната актуализация на политиката е на 12.04.2021

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •